Power Rankings

1
Arizona (14.1)
0
2
Houston (10.8)
0
4
Miami (7.4)
0
5
0
6
Oakland (4.9)
0
8
Seattle (4.3)
1
10
0
11
Dallas (2.1)
1
12
1
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
Detroit (-1.3)
1
19
1
20
0
21
0
22
1
23
Denver (-4.9)
1
24
2
25
1
26
3
27
Chicago (-5.6)
1
28
Atlanta (-5.9)
3
29
2
30
Buffalo (-6.9)
0
31
0
32
0