Power Rankings

1
0
2
0
3
Miami (8.1)
0
4
1
6
0
7
6
8
1
10
Dallas (4.9)
2
11
2
12
0
14
Seattle (1.6)
3
16
Detroit (-0.1)
0
17
Houston (-0.4)
3
18
0
19
1
20
1
21
1
22
4
23
Arizona (-4.6)
4
24
Chicago (-4.9)
1
25
Oakland (-5.1)
1
27
1
28
1
29
Buffalo (-7.3)
1
30
1
31
0
32
Denver (-9.6)
0